GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS

Bérbeadó : Fordok Háza KFT.
Cím : 1238 Budapest Helsinki út 136
Ügyintéző : 0036 20/4903322
Bérbevevő:............................
Lakcím:..................................
1. Bérbeadó a Bérbevevő használatába adja az …......... frsz-ú, Ford ….............. típusú gépkocsit.
2. A szerződő felek a szerződést …......................................... kötik.
A Bérbeadó a bérleti díjat napi ….................... Ft-ban állapítja meg.
A bérleti díj tartalmazza a biztosítást. A bérleti díj a bérbevétel lejártakor kerül kiszámlázásra.
Km-futási díj: napi 200 km felett 20 Ft/km

A nyitvatartási időn kívüli elvitel, ill. vissza hozatal 4.000.-Ft/alkalom.
A jármű ki-, illetve visszaszállítása Budapesten és Pest megye területén 6.000 Ft/alkalom.
Bérbevevő a bérbevételkor 100.000 forint kauciót fizet

A jármű értéke: ….................... Ft. Bérbevételkor a km-óra állása: …......... km, a tank állása:

3.Bérbevevő gondoskodik a gépjármű rendeltetésszerű használatáról. A gépjármű nem rendeltetésszerű használatából (baleset, harmadik személy által történő eltulajdonítás itt nem rendeltetésszerű használatnak minősül) eredő kár esetén az önrész a Bérbevevőt terheli. Baleset esetén elsőként a Bérbeadót kell értesíteni.
Amennyiben a gépkocsi átadáskor tiszta és visszavételkor szennyezett, a bérlő – a jármű szennyezettségétől függően – nagytakarításra 2.000 - 10.000 forintig terjedő összeget köteles fizetni.
A forgalmi engedély, rendszámtábla elvesztése esetén a kár 40.000 Ft, kulcs elvesztése esetén a kár típustól függően 40.000 Ft - 200.000 Ft.
A járműben dohányozni szigorúan tilos.
A gépkocsiról a matricák eltávolítása tilos. Amennyiben a bérlő az autót hiányos matricával hozza vissza, 16.000 Ft + Áfa összegű kárt köteles megfizetni.
A kár kaucióval módosított részét a felek 3 munkanapon belül egymással rendezik.
4. A Bérbevevő vállalja a bérleti időszakban felmerülő parkolási díjak kifizetését.
5. A gépjármű meghibásodása esetén a cég Magyarország területén az értesítéstől számított két órán belül köteles a jármű javításáról ill. csere autó indításáról gondoskodni. Magyarország területén kívül az értesítéstől számított négy órán belül köteles a jármű javításáról ill. csere autó indításáról gondoskodni a magyar határtól 150 Ft/km-es áron.
6. A gépjárművel adott tartozékok: kerékkulcs, emelő, mentődoboz, elakadásjelző háromszög, láth. mellény.
7.A jelen szerződésben nem szabályozott vitás esetekben a békés úton történő egymás közötti egyeztetésben, ill. ennek eredménytelensége esetén a Bérbeadó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg a szerződő felek.
Kelt: Budapest,..................................................


Bérbeadó:...........................

Bérbevevő:..........................................

Név:..........................................

Cím:..........................................

Igazolvány szám:..........................................

Telefonszám:..........................................

A gépjárművet 20..... év...............hó.........nap.......óra...... perckor adtam le a cég telephelyén.
Tank állása: Km óra állása:…………………….. Megtett km: ………………….km. Bérbevevő: …………………………..